Projekt ISPA/FS nr 2000/PL/16/P/PE/022 Oczyszczanie ścieków w Brzegu


Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia
różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.
Projekt realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanlizacji w Brzegu Sp. z o.o.Projekt Oczyszanie ścieków w Brzegu

W dniu 16 sierpnia 2002 roku Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe nr 2000/PL/16/P/PE/022 przyznając środki pomocowe w ramach Funduszu ISPA na realizację Projektu Oczyszczanie ścieków w Brzegu.
Memorandum zakłada dofinansowanie na poziomie 60% wartości projektu jednak nie więcej niż 17.163.000,00 EURO.
Ogólny koszt przedsięwzięcia oszacowany został wówczas na kwotę 28.605.000,00 EURO. Ponoszone są również tzw. wydatki niekwalifikowane m.in. na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt.
W dniu 6 grudnia 2006 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie Memorandum Finansowego określającego zasady współfinansowania Projektu ISPA/Funduszu Spójności Oczyszczanie ścieków w Brzegu.
Zmiana dotyczyła następujących elementów Projektu:

  1. terminu zakończenia,
  2. Beneficjenta,
  3. zakresu rzeczowego.


W dniu 26 marca 2008 roku Komisja Europejska - na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. - podjęła decyzję o zmianie Memorandum Finansowego. Była to druga i ostatnia możliwa zmiana Memorandum i dotyczyła rozszerzenia zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia o następujące elementy:

  1. wydłużenia długości budowanej sieci kanalizacyjnej o 22 km,
  2. I etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Gierszowicach.


Zakres brzeskiego projektu

Zakres projektu Funduszu Spójności pn.Oczyszczanie ścieków w Brzegu obejmuje północną i środkową część powiatu brzeskiego tj. powierzchnię 432,43km2 oraz obszar wschodniej części powiatu oławskiego o powierzchni 229,2 km2. Projekt oddziaływuje bezpośrednio na blisko 120 tys. grupę mieszkańców obu powiatów, a pośrednio na 900 tys. mieszkańców aglomeracji wrocławskiej i miasta Oławy.

Podstawowe dokumenty pogramowe Funduszu Spójności opracowane przez instytucje zarządzające
Rozporządzenia i decyzje Komisji Europejskiej dotyczące Funduszu SpójnościDokumenty Ministerstwa Rozwoju Regionalnego


Dokumenty Ministerstwa środowiska


Dokumenty Ministerstwa Finansów


Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnejul. Wolności 15     49-300 Brzeg     tel. 077 416 22 44     fax. 077 416 31 53     email: sekretariat@pwik.brzeg.pl
      077 416 40 51
Projekt i wykonanie: Puls Firmy